Alam Sekitar Dan Pemeliharaannya Dari Perspektif Islam

  • Sale
  • Regular price $22.00
Tax included.


Manusia sebagai khalifah dibekalkan dengan akal yang sihat juga amanah untuk menjaga serta menyusun atur alam agar seluruh makhluk hidup aman damai mengikut sunnatullah yang ditetapkan Tuhan Rabb al-Jalil.

Melihat betapa perlunya satu himpunan iea tentang hubung kait antara Islam dan alam sekitar untuk dijadikan panduan dan renungan kepada setiap peringkat masyarakat, maka terbitlah karya agung ini; bersifat holistik dan utuh dalam memacu anjakan paradigma masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sekitar juga memberi sumbangan ilmu menurut perspektif Islam muka dunia Islam.