Huraian Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqh

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Kitab ini merupakan asas yang sangat penting dalam ilmu Usul Fiqh. Di dalamnya dibincangkan empat tajuk besar iaitu: dalil, cara beristidlal, orang yang berkelayakan untuk berhujah dengan dalil itu (mujtahid), dan akhir sekali natijah atau hasil dapatannya iaitu hukum-hukum syarak.

Masalah manusia sentiasa berkembang dan bertambah tetapi dalil-dalil syarak tidak bertambah. Masalah manusia juga tidakterhad sedangkan dalil-dalil syarak amat terhad. Maka dengan mengetahui ilum Usul Fiqh insyaAllah apa sahaja permasalahan semasa dapat diselesaikan, kerana Islam adalah suatu agama yang sentiasa bersesuaian di sepanjang zaman.