Matan Abi Syuja'

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Kitab Matn Abi Syuja' adalah kitab matan fiqh mazhab Syafii yang masyhur, ringkas, padat, dan lengkap. Syaikh al-Qadhi Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani dikenal juga dengan nama Syaikh Abi Syuja' (w 576H) menyusun matan ini sesuai bab-bab dalam fiqh Syafii. Beliau mengulas taharah, solat, zakat, puaasa, haji, jual beli dan muamalat lain, faraid, dan wasiat, nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan hakim, jinayat, hudud, jihad, dan sebagainya. Antara syarahnya terkenal seperti; Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib al-Mujib dan al-Iqna'.